НАЧАЛО


МИСИЯ


НОВИНИ


ЛЕГИТИМНОСТ


ПРОЕКТИ


КОНТАКТИ

ФОНДАЦИЯ "СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕКИ"

Имаме удоволствието да съобщим, че Фондацията, в партньорство с организации от девет държави: Франция, Германия, Италия, Литва, Холандия, Полша, Швеция, Турция и Гърция започна реализирането на проект „IDA - The Inclusive Digital Academy“, финансиран от европейската програма „Еразмус+“. Това е иновативен проект, който има за цел да обучи хора с различна степен на интелектуални затруднения как да се пазят от опасностите в Интернет, когато ползват различни сайтове, интернет банкиране, плащане, чрез банкови карти, използване и сваляне на различна информация. Днес всички използват цифрови технологии, но реално са уязвими от дебнещи опасности във виртуалното пространство и особено хората с различна степен на интелектуални затруднения.


Цели на проекта
 • Постигане на ясна и подробна картина, относно това какви дигитални умения трябва да придобият младите хора с интелектуални затруднения.

 • Повишаване на осведомеността по темата „Инклузивен цифров достъп“
 • Участие в срещи, дискусии и обучителни семинари, относно повишаване на цифровите и дигитални умения на хора с интелектуални затруднения. По време на тези срещи и провежданите обучителни дейности, младежите с интелектуални затруднения ще имат възможността получат и/или повишат своите дигитални умения и компетенции;

 • Разрастване на мрежата за дигитално и цифрово обучение за младежи, чрез включване на повече млади хора с увреждания.

През септември 2019г., Фондацията, съвместно с немската неправителствена организация „Internacionaler Bund“ започна реализирането на проект „Разработване и изграждане на място за срещи на хора с увреждания с амбулаторни съвети и творчески предложения за засегнатите и техните близки“. Проектът е финасиран от „Aktcion Mench“-Организация от Германия работеща в областта на хората с интелектулни затруднения. Място на реализиране на проекта: гр. Троян, ул.“Христо Ботев“ № 113


Дейности
Организирани почасови дейности
 • Арт терапия и трудотерапия;

 • Изработване на декоративни свещи;
 • Изработване на мозайка с различни материали;

 • Работа с природни материали;
 • Приложно плетиво;

 • Честване на лични и национални празници;
 • Други дейности, които ще бъдат интересни за потребителите;

 • Консултации, относно възможностите за получаване на медицински изделия и помощни средства, ползване на социални услуги.
Дейностите се организират и провеждат по график, съобразен с индивидуалните възможности и желания на желаещите да се включат.

Цели на проекта
 • Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания от региона на община Троян. Допълнителните дейности за свободното време и по-голямото участие в социалния живот ще повишат възможността за социална интеграцията на хората с увреждания в обществото и ще предоставят нови, иновативни възможности за съвети и грижи


Екип по проекта
 • Координатор;

 • Социални работници;

 • Арт терапевт;

 • Трудотерапевт;

 • Доброволци;;

В дейностите по проекта могат да се включват пълнолетни лица с увреждания.

През 2016г. – 2017г., Фондацията, в партньортво с 3 (три) държави – членки на Европейския съюз - Испания, Италия и Германия, реализира проект „YouArt“ по програма ERASMUS+. Целеви групи по проекта бяха младежи с увреждания и младежи от рискови групи и маргинални общности, с музикален талант. Основна цел на проекта бе да бъде дадена възможност на младите хора за личностно развитие, чрез създаване на музика. Бяха организирани младежки обмени в Германия и България.През 2016г. Фондацията реализира проект „Това сме НИЕ“, финасиран от БАЛИЗ Проектът бе реализиран на територията на община Перник, в партньорство с родителската организация „БАЛИЗ - Перник“и бе с продължителност 5 (пет) месеца.


Целеви Групи
 • Младежи с интелектуални затруднения и техните семейства.

Цели на проекта
 • Оказване на подкрепа на семейства на младежи с интелектуални затруднения за упражняване на подкрепено вземане на решения;

 • Развиване на практики, за упражняване в подкрепено вземане на решение за свободно прилагане на гражданските права на лица с интелектуални затруднения, като алтернатива на режима на запрещението на родителската организация в гр. Перник.

Проектните дейности бяха насочени и към промяна на местната политика към хората с интелектуални затруднения и популяризиране на модела за подкрепено вземане на решения и самозастъпничество. В резултат бе повишена чувствителността към проблемите на лицата с интелектуални затруднения, чрез по добра осведоменост и изградено съпричастно отношение към лицата с интелектуални затруднения, правото им на вземане на самостоятелни решения, с цел вграждането им живота на общността.„Аз съм информиран“ финасиран от БАЛИЗ на територията на община Троян


Основна цел на проекта
 • Промяна на обществените нагласи към децата с увреждания, включване на деца и младежи с интелектуални затруднения в живота на общността, популяризиране на правата и проблемите на лицата с интелектуални затруднения;

 • Прилагане на политика на равнопоставеност, познаване на правата на хората с увреждания от страна на широката общественост и от самите тях.


Целеви групи по проекта

Социални работници от дирекця „Социално подпомагане“, отдел „Хора с увреждания и социални услуги “ и отдел „Закрила на детето“, родители на деца с увреждания, специалисти, работещи с деца, служители на експертни длъжности, представители на местната държавна администрация, прилагащи политики за насърчаване на равнопоставеността и равните възможности на деца и възрастни с увреждания.


За постигане на поставените цели бяха проведени кръгли маси с родители на деца с увреждания, представители на общинска администрация, специалисти, работещи с деца, с представители на училища и детски градини. Бяха осъществени и работни срещи с представители на местните медии и беше проведена публична дискусия с широко представителство.

Благодарение на широкия обществен отзвук, който получиха поставените проблеми и необходимостта от разкриването на нови социални услуги в общността по отношение на децата и младежите с увреждания и децата и семействата в риск, Общински съвет - Троян взе решение за разкриване на нова социална услуга на територията на общината – Център за обществена подкрепа.