НАЧАЛО


МИСИЯ


НОВИНИ


ЛЕГИТИМНОСТ


ПРОЕКТИ


КОНТАКТИ

ФОНДАЦИЯ "СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕКИ"


Мисия

МИСИЯ
• Повишаване качеството на живот и благосъстоянието на населението в страната, сътрудничество с други стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и държавни структури на международно, национално и местно ниво за развитие на социалната отговорност;

• Разработване и осъществяване на програми и проекти в областта на грижата за деца и младежи, подобряване на социалния статус на лицата и семействата в неравностойно социално положение; да съдейства за реализирането на извънкласни и извънучилищни форми, организирания отдих, туризъм на населението.

• Стимулиране и възстановяване на социалната интеграция на хората с увреждания, на тези в неравностойно положение, на децата- жертви на насилие, децата и младежите със специални нужди, на децата и младежите, които са в конфликт със закона; обучение, възпитание и труд в трудотерапевтични дейности: трудотерапевтични работилници, социални производствени предприятия, пчеларство и специално изградени малки аграрни участъци за децата и младежите, които са в конфликт със закона или са отпаднали от училище; на младежи с ниска квалификация

• Разработване и предлагане на социални услуги за защита на децата и младежите като превенция на рисковете, водещи до лишаване на децата и младежите от семейна среда; съдействие за равнопоставеност на децата и младежите от различни общности, пълноценната им интеграция и реализация в обществото