НАЧАЛО


МИСИЯ


НОВИНИ


ЛЕГИТИМНОСТ


ПРОЕКТИ


КОНТАКТИ

ФОНДАЦИЯ "СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕКИ"


Начало

МИСИЯ
Осъществяване на иновативни модели на  грижа за деца и младежи в риск, на лица и семейства в неравностойно социално положение и лица с увреждания за създаване на алтернативни грижи за лица и деца с ментални увреждания, както и за промяна на обществената нагласа и отношението към тях.


ЗА НАС
Създадохме Фондацията в  началото на 2015г., водени от желанието и стремежа си да работим в интерес на децата  и младежите в риск, на лица и семейства в неравностойно социално положение, деца и възрастни с интелектуална недостатъчност, психични проблеми и / или други трайни увреждания. Поставяме фокус  върху  промяна на обществената нагласа към тях и работим усилено за предотвратяване на социалната изолация и подпомагане на  социалната им интеграция, като пълноценни членове на обществото ни.

Екипът на фондацията се състои от специалисти – социални работници, психолози и юристи с многогодишен опит в: - Областта на предоставянето на социални услуги за деца и възрастни; - Опит в работата с деца с увреждания и деца със специални образователни потребности; - Опит в областта на закрила детето – пряка работа с деца и семейства от рискови групи, деца – жертви на насилие и трафик; - Провеждане на обучения, консултации и супервизии на работещите в социални услуги; - Опит в разработването и провеждането на политики за социална интеграция на хора с увреждания и хора от рискови групи; - Опит в разработване и осъществяване на програми и проекти в областта на грижата за деца и младежи от рискови групи, деца и младежи с с интелектуална недостатъчност, психични проблеми и / или други трайни увреждания.